نظارت ستادی از حوزه دانش آموزی ناحیه روانسر

نظارت ستادی از حوزه دانش آموزی ناحیه روانسر

 

مسئولین تعلیم وتربیت   ناحیه روانسر سرگرد جوهری وماموستا محمودی  از حوزه دانش آموزی ناحیه روانسر بازدید بعمل آوردند

چون سرآغاز برنامه های حوزه دانش اموزی در شش ماه سوم سال میباشد لذا مسئول تعلیم وتربیت حوزه دانش آموزی وحوزه فرهنگیان دراین بازدید توجیه شدند.

 

IMG_7116 IMG_7113 IMG_7114 IMG_7115