می خواهی افسرده شی؟؟!!

  1. می خواهی افسرده شی؟؟!!
    تحقیقی درژورنال روانشناسی اجتماعی وبالینی که توسط محققان دانشگاه هوستون انجام گرفت،مشخص کرد که افزایش استفاده ازفیسبوک با علائم افسردگی درارتباط است وبه یک پدیده روانشناختی به نام((مقایسه‌ اجتماعی ))منجرمیشود.
    دراگوست ۲۰۱۳محققان دانشگاه میشیگان نیزتحقیقی به نام ((استفاده ازفیسبوک زوال سلامت فردی رادرجوانان به دنبال دارد ))منتشرکردندکه درآن نتیجه گیری شد که هرچه افراد طی یک دوره بیشترازفیسبوک استفاده کنندمیزان خوشحالی شان کاهش می یابد.درتحقیق دیگری که درسال۲۰۱۴به نام ((عواقب احساسی فیسبوک :چرافیسبوک منجربه بدتر شدن حال مامیشودوچرابازازآن استفاده می کنیم ؟ ))در دانشگاه اینسبرگ دراتریش انجام گرفت ومشخص کردکه فعالیت درفیسبوک تاثیر منفی برحال وروحیه کاربران دارد.تحقیقات بیشتردیگرهم درسایره دانشگاه هادراین زمینه انجام گرفته است که مصرف زیاد شبکه های اجتماعی راباافسردگی مرتبط دانسته اند.قرارگیری درمعرض نمایش همسالان ازخود دراین شبکه ها،احساس حسادت رادرافراد ایجادمی کند و باعث میشود تصورکنندکه دیگران همه زندگی های بهتروشادتری نسبت به آنها دارند .افرادیکه درفعالیت های منفی تر شبکه های اجتماعی شرکت می کنند،باعث می شوند که تصورکنندکه وقت خودرا تلف می کنند.
    همچنین استفاده بیشتراز این شبکه های احتمال ازارواذیت های اینترنتی راافزایش می دهد.که این هم خودمی تواندمنجربه افسردگی درفردشود.شبکه های اجتماعی ((اعتمادبه اینترنت ))افزایش می دهدکه یک وضعیت روحی روانی مرتبط به افسردگی است.
    [ آگاه سازی حفاظت اطلاعات سپاه ناحیه گیلانغرب ]