مصاحبه ماهیانه با سرمربی حلقه های صالحین-ناحیه عشایری

مصاحبه با خانم رحمت پی سر مربی حلقه صالحین- حوزه الزهرا(س)

نقاط ضعف و قوت پایگاهها دررابطه با طرح صالحین چیست؟

نقاط قوت: ۱-برگزاری منظم حلقه های صالحین۲-استفاده از مطالب مورد تایید و معتبر۳-استفاده از سرگروههای اموزش دیده۴-استقبال متربیان از حلقات۵-طرح مباحث مورد نیاز متربی و جامعه۶-طرح صالحین طرح خوب و برجسته است.
نقاط ضعف:۱-کمبود منابع معتبر مورد استفاده۲-نبود مکان ثابت برای برگزاری حلقات صالحین۳-کمبود بودجه

۲-روش های جذاب از دیدگاه متربیان چیست؟

۱-طرح مباحث خانواده و مشاوره ازدواج و خانواده۲-اردوهای دسته جمعی و طرح مباحث در فضاهای مختلف۳-طرح مباحث احکام۴-برگزاری ختم قرآن و صلوات۵-برگزاری مراسمات مذهبی ،جشن و ماه محرم به صورت دسته جمعی۶-افطاری دادن۷-انجام کارهای گروهی مانند غبارروبی مسجد

۳- مهمترین مشکل در اجرای طرح صالحین را چه می دانید؟

با توجه به اینکه حلقه های صالحین چند سالی است که دایر شده سعی شود در نحوه برگزاری و محتوا تنوع ایجاد شود تا باعث خستگی و یکنواختی نشود.

۴-میزان تعامل شما با پایگاه و حوزه در چه سطحی است؟

در سطح قابل قبولی می باشد.

۵- محتوای مورد نیاز حلقه های خود را از کجا تامین می کنید؟

۱-از کتاب های استاد مطهری۲-کتاب های حوزه علمیه۳-کتاب های اخلاقی نویسندگان معتبر۴-استفاده از جزواتی که در دوره هایی مفید تهیه شده است۵-کتاب هایی که اساتید و حوزه ها معرفی می کنند۶-بیانات مقام معظم رهبری

۶-شما در اجرای حلقه های صالحین در پایگاه با چه مشکلاتی روبرو می باشید؟

مشکلات حلقه ها با توجه به پایگاهها متفاوت می باشد بعضی پایگاهها مشکلات مکان دارند بعضی دیگر مشکل سرگروه و مربی و مشکلات محتوایی و ….

۷- یک جمله به سردار ریاست محترم سازمان بسیج در رابطه با حلقات صالحین؟

در صورت امکان سرکشی از پایگاهها و حلقه های صالحین و رسیدگی به خواسته ها و مشکلات پایگاهها و حلقات