**سوالات مصاحبه از مسئولین ناحیه:

۱-نقاط ضعف وقوت صالحین راچه می دانید؟از نقات قوت صالحین حضور جوانان ونوجوانان در کنارهم وافزایش دوستی بیشتر میان آنان وشرکت در کلاس های قرآنی ومباحث تربیتی و…..

۲-آیادرشهرستان شماازروش های غیرمصوب نیزدراجرای طرح صالحین استفاده شده است؟میزان تاثیرگذاری چه اندازه بوده است؟خیر

۳-شمامربیان وسرگروه های صالحین راازچه افرادی انتخاب می کنید؟سعی براین بوده در جلساتی که با مربیان وسرمربیان عزیز حوزه ها داشته ایم از مربیان انقلابی و مومن وباسواد استفاده کنیم در ضمن ابتدا استعلامات آنان را جهت بکارگیری انجام می دهیم.

۴-ارتباط شما بامسئولین حلقه ها ومتربیان درچه سطحی است؟در زمانی که دربین حلقه های صالحین قرار میگیرم سعی می کنم با تمام توان رابطه دوستانه ای را با بسیجیان ومتربیان حلقه های صالحین برقرارکنم

۵-تابه حال شده است به صورت سرزده به حلقه ها سرکشی نمایید؟نتیجه آن چه بوده است؟بله اکثر مواقع که حلقه ها قبل وبعداز نماز مغرب وعشاء برگزار میشود بصورت سرزده از حلقه های پایگاهها سرکشی می کنم.

۶-مشکلات اجرای طرح صالحین درشهرشما درچه حدی است؟کمبود اعتبارات جهت تشویق وایجادرغبت دربین بسیجیان حلقه های صالحین.

۷-پیشنهادشما برای بهبود روندحلقه ها چیست؟کیفی سازی ودادن اعتبارات واجرای برنامه های فرهنگی وورزشی بیشتر دربین حلقه های صالحین.

۸-به نظرشما مطالبات رهبری درموردحلقه های صالحین تاچه میزان انجام شده است؟بحمد الله مسئولین با تمام توان دراین راه سعی وتلاش خودرامیکنند وانشالله که قابل رضایت ولی امر مسلمین جهان باشد.انشالله

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :