مصاحبه صالحین با فرمانده حوزه امام حسین(ع) ناحیه هرسین

**سوالات مصاحبه از مسئولین ناحیه:
۱-نقاط ضعف وقوت صالحین راچه می دانید؟نقاط قوت طرح صالحین همان  بحث وگفتگوههایی که دربین حلقه ها انجام می شود است .ولی نقطه ضعف طرح صالحین عدم انگیزه برای بسیجیان حلقه های صالحین است یک نمونه این که دربین حلقه های صالحین از تشویقات استفاده نمی شود.

۲-آیادرشهرستان شماازروش های غیرمصوب نیزدراجرای طرح صالحین استفاده شده است؟میزان تاثیرگذاری چه اندازه بوده است؟خیر بحمدالله در راستای کلیه برنامه های ابلاغی استفاده شده است.

۳-شمامربیان وسرگروه های صالحین راازچه افرادی انتخاب می کنید؟سرگروه ها راازبین متربیان انقلابی ومومن وباسواد وپس از استعلامات استفاده واز بین سرگروهها مربیان راانتخاب می کنیم.

۴-ارتباط شما بامسئولین حلقه ها ومتربیان درچه سطحی است؟بحمدالله رابطه خوب ونزدیکی داریم وسعی شده در برنامه های آنان حضورداشته باشم.

۵-تابه حال شده است به صورت سرزده به حلقه ها سرکشی نمایید؟نتیجه آن چه بوده است؟بله .به همراه مسئولین ناحیه بصورت سرزده سرکشی کرده وبحمدالله رضایت بخش بوده است.

۶-مشکلات اجرای طرح صالحین درشهرشما درچه حدی است؟همانطور که گفتم متاسفانه عدم استفده از ابزار تشویق دربین حلقه های صالحین اهم مشکلات حلقات است.

۷-پیشنهادشما برای بهبود روندحلقه ها چیست؟دراختیار قراردادن بودجه کافی به حوزه برای تشویق بسیجیان

۸-به نظرشما مطالبات رهبری درموردحلقه های صالحین تاچه میزان انجام شده است؟ بحمدالله تمام سعی وتلاش خود را کرده ایم که مطالبات مقام معظم رهبری انجام دهیم