۱-نقاط ضعف وقوت صالحین راچه می دانید؟به نظر بنده طرح صالحین نقاط قوت فراوان دارد از جمله شرکت جوانان درکلاس های اخلاقی وبصیرتی واز نقاط ضعف هم می توان به عدم اختصاص بودجه کافی برای اجرای مسابقات شاد ونشاد برای جوانان عزیز

۲-آیادرشهرستان شماازروش های غیرمصوب نیزدراجرای طرح صالحین استفاده شده است؟میزان تاثیرگذاری چه اندازه بوده است؟خیر بنده تا کنون مشاهده نکرده ام بحمدالله کلیه برنامه ها در محیط سالم برگزار می گردد.

۳-شمامربیان وسرگروه های صالحین راازچه افرادی انتخاب می کنید؟با توجه با نشستی که بنده با تعدادی از سرمربیان وفرمانده حوزه ها داشتم از آنان خواسته ام که سرگروهها ومربیان را از بین بسیجیان باسواد وانقلابی ودلسوز استفاده کنید وبحمدالله هم تا کنون چنین بوده است.

۴-ارتباط شما بامسئولین حلقه ها ومتربیان درچه سطحی است؟بنده با کلیه بسیجیان ارتباط بسیر خوب ونزدیکی دارم وسعی بنده براین است که درکلیه برنامه ها با سرگروهها ومربیان همکاری ومشاوره می دهم.

۵-تابه حال شده است به صورت سرزده به حلقه ها سرکشی نمایید؟نتیجه آن چه بوده است؟بله به همراه مسئولین به صورت سرزده به حلقه ها سرکشی کرده ایم وبحمدالله خیلی خوب بوده است.

۶-مشکلات اجرای طرح صالحین درشهرشما درچه حدی است؟بحمدالله طرح صالحین درشهرستان هرسین روال خوبی دارد ولی باز نیاز به همت وکارداردوبنظر بنده همان کمبود بودجه وتشویقات دربین حلقه های صالحین مشکل جدی است.

۷-پیشنهادشما برای بهبود روندحلقه ها چیست؟اجرای اردوههای زیارتی وتفریحی برای حلقه های صالحین واجرای بیشتر مسابقات قرآنی.

۸-به نظرشما مطالبات رهبری درموردحلقه های صالحین تاچه میزان انجام شده است؟بحمدالله که اجرایی شده است ومسئولین بایدبیشتر تلاش کنند تا انشالله رضایت مقام معظم رهبری راجلب کنند.

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :