مراقب باشید درفضای مجازی غرق نشوید

بسم الله الرحمن  الرحیم

درفضای مجازی اگرآدم درست واردبشودخوب است؛ اما اگربرودغرق بشودنه خوب نیست جای خطرناکی است،خیلی باید آدم مراقب باشد.(مقام معظم رهبری )

مراقب باشید درفضای مجازی غرق نشوید

راهکارهاوپیشنهادهای اخلاقی دراستفاده  صحیح ازفضای مجازی

هرچندکه فناوری های جدیدفواید بیشماری دارندازجمله اطلاع رسانایی ساده،عدالت آموزشی،آسان سازی مبادلات اداری وتجاری، تبلیغات تسهیل یافته وایجادتوسعه ورقابت،توسع منابع انسانی،ایجادمشاغل دیجیتالی،دولت اینترنتی و…ولی نمی توان این حقیقت مسلم رانادیده گرفت که مضرات این رسانه بسیارویرانگراست وقربانی زیادی درسراسردنیا گرفته است درجه این صدمه ها ولطمه ها به قدری است که قابل گذشت نیست.درحال حاضر بالغ برده میلیون کودک اینترنت استفاده می کنند ودربرخی از افراد مشهور برای راه اندازی سایت های غیر اخلاقی سرمایه گذاری نموده امروزه این کار به پول سازترین تجارت در وب تبدیل گشته است.باعنایت به این رشد روز افزون می بایست چاره ای اندیشیدوراهکارهایی برای مقابله صحیح بیان فناوری ارائه داد.

الف ) راهکارها

۱ – تقویت حس خودکنترلی فرزندان

یکی از کارآمدترین راهکاربرای مقابله با نکات منفی فناوری اطلاعات درفضای مجازی تربیت افرادبراساس اخلاق اسلامی ودینی است کا افرادازدرون کنترول می شوند.یعنی التزام قلبی پیداکنندکه به طرف کارها یامواردناشایست نروند.قرآن مجیدیکی از اهداف اصلی بعث پیامبر(ص )راتزکیه نفس تربیت انسان ها وپرورش،اخلاق حسنه می داند،جایی که سوره جمعه آیه ۲فرماید ((  هوالذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلوعلیهم آیا ته ویزکیهم ویعلمهم الکتاب وازالحکمه وان  کانوا من قبل الفی ضلال مبین )).

۲ – محدودیت دردسترس به موضوعات غیر اخلاقی

منظور ازاین مورداین است که خانواده به گونه ای اینترنت رامدیریت کندتادسترسی به سایت ها و مطالب غیر اخلاقی به آسانی میسر نباشدوموارونابهنجاری به راحتی در دسترس فردقرارنگیرد.

۳ – لزوم آموزش فرهنگ استفاد ازاینترنت

اینترنت در جامعه ما هنوز دلیل نبودسواد کافی از اینترنت میان کاربران کارکردهای اصلی خوررابدست نیاورده است وظیفه نخبگان آگاهان به اینترنت ودلسوزان فرهنگ اسلامی انقلابی آموزش چگونگی استفاده درست ازاین فضا می باشد.

۴ – مسلما اولین محیطی که برای پیشگیری از آسیب ها جلب توجه می نماید محیط خانواده  و به تبع  آن والدین است .چنانچه توصیه هاو آموزش های لازم رابه والدین منتقل و آنها راباخطرات درعین حال و مزایاومحاسن فضای مجازی آشنا کرد،می توان امیدوار بودتاحدودزیادی این تدابیر به ثمربنشیندمثلا همراهی والدین به همگام استفاده فرزندان از اینترنت ودرمان تعیین شده ضروری است.

۵ – آموزش کاربران صحیح

ایجاد حس مسولیت پذیری بابت انتخاب گزینه های سالم به هنگام استفاده از اینترنت

۶ – تقویت حس اعتماد

اگر هنگام دسترسی به محتوای ناشایست توسط کاربران جوان این آموزش داده شده باشد که این گونه مسائل را به  والدین گزارش کنند کمک بخواهند،والدین یامربیان نباید درقبال این گزارشها مجازاتی برای جوانان یانوجوانان درنظربگیرندزیراواکنش نادرست،آثار معکوس عواقب ناهنجاری به دنبال خواهد داشت.

۷ – تشویق ترغیب

هنگامی جوانان ازجنبه های مثبت اینترنت  استفاده می کننده تحسین گردنندتادردفعات بعدی به این روندترغیب شوند.

۸ – تقویت جنبه های روانشناسی اخلاقی

دراین زمینه چهارخصلت در کاربران این فضا باید وجودداشته باشد:

* حساسیت اخلاقی نسبت به ارزشها بی تفاوت نباشند وبه نابهنجاری واکنش منفی نشان دهند

*قدرت تشخیص یعنی چه علمی خوب و چه علمی بداست .

*اخلاق اندیش یعنی همیشه ارزش های اخلاقی دراولویت،باشند.

*دارای سجایای اخلاقی که اهل عمل باشند وفقط ودرحدحرف نباشند.

۹ – وضع قوانین باضمانت اجرایی بالا

درهمه جوامع هستندافرادی که به  هیچ وجه نمی خواهنددرمقابل قانون و ارزش هاتمکین،کنند،ونه تنها خود بلکه دیگران راهم  به منجلاب می کشانند وازاینکه برای خود شریکی پیدا کنند لذت می برند.فضای مجازی،هم ازاین مورد مستثنا نیست ازاین رو نیاز به یک همکاری بین المللی داردتاباوضع قوانین موردقبول همگان از جرائم سایرینی جلوگیری به علت آید.

یادبادمکتب ناب اسلام ،یادبادمکتب ناب تشیع ،یا باد تعالیم فقه جعفری و علم باقری ،یادباد((مجددالماعطل من احکام کتابک ))و…

منبع:کتاب پیش درآمدی بامهارت های زندگی دردنیا ی مجازی

[آگاه سازی حفاظت اطلاعات سپاه ناحیه گیلانغرب ]