سرکشی ازحلقه صالحین شهیده شتاو رستمی حوزه حضرت صدیقه کبری(س)ناحیه پاوه

سرکشی از حلقه صالحین شهیده شتاو رستمی  پایگاه حضرت سمیه (س) با حضور مسئول بازرسی ناحیه ،فرمانده حوزه حضرت صدیقه کبری(س)،مسئول صالحین بسیج جامعه زنان ناحیه پاوه ومسئول تعلیم وتربیت حوزه حضرت صدیقه کبری(س) به عمل آمد در این سرکشی سرگروه صالحین ومتربیان حلقه مذکور ضمن ابراز رضایتمندی از حضور مسئولین محترم به بیان دغدغه ها ومشکلات موجود از جمله کمبود امکانات رفاهی  وآموزشی در پایگاه پرداختند .

IMG_20180109_103319 IMG_20180109_104021 IMG_20180109_104032 IMG_20180109_104308 IMG_20180109_104311 IMG_20180109_104349