برگزاری کارگاه کلاس های سیاسی در حوزه مقاومت شهدای کوچروی گیلانغرب-ناحیه عشایری

گزارش تصویری:
به گزارش خبرنگار بسیجی عشایر کارگاه کلاس های سیاسی در حوزه مقاومت شهدای کوچروی گیلانغرب(ناحیه عشایری کرمانشاه) با حضور اساتید برجسته و شرکت بسیجیان این حوزه برگزار گردید.
154 155 156 157 154 159