برگزاری دهمین جلسه شورای آموزش وپرورش هرسین/ علی الماسی فرد:هرسین در ریشه کنی بیسوادی جزء چهار شهرستان برتر استان کرمانشاه است

دهمین جلسه شورای آموزش وپرورش شهرستان هرسین با حضور مدیر آموزش وپرورش ، امام جمعه ، فرماندار ودیگراعضااین شورا.درهرسین برگزارشد.

دراین جلسه دوموضوع ۱-انسدادمبانی بیسوادی۲بررسی عملکردمدارس غیرانتفاعی وآموزشگاه های غیردولتی سطح شهرهرسین بررسی شد.

علی الماسی فرد مدیر آموزش وپرورش هرسین درآغازاین جلسه ضمن خیرمقدم به مدعوین درگزارشی ازمباحث مربوط به دستورجلسه شورای آموزش وپرورش اظهار داشت: درهرسین مجموعه سوادآموزی اداره آموزش وپرورش این شهرستان سالانه سهمیه ثبت نام وجذب۸۰۰تا۱۰۰۰نفرازبیسوادان وبازماندگان ازتحصیل رادارد.

وی افزود:  خوشبختانه درپایان هردوره شهرستان هرسین درمیان شهرستانهای استان کرمانشاه دارای آمارقابل قبولی ازنظرموفقیت سوادآموزان ومبارزه باریشه کن نمودن کامل بیسوادی بوده است.

مدیر آموزش وپرورش هرسین فعالیتهای سوادآموزی شهرستان هرسین رادرسه بخش سوادآموزی،انتقال وتحکیم دسته بندی کردند.

الماسی فرد شهرستان هرسین راجزء چهار شهرستانی دراستان کرمانشاه نام بردند که دراین شهرستان مرکز یادگیری محلی مهر دایر  و دارای فعالیت دررشته های فنی وحرفه ایی وازجمله گلیم بافی برای بیسوادان وبازماندگان ازتحصیل میباشد.

وی افزود:  درراستای نظارت دقیق برعملکردآموزشگاه های غیردولتی درسطح شهرهرسین شورای نظارت برآموزشگاه های غیردولتی دراداره آموزش وپرورش هرسین تشکیل می شود.

درادامه این جلسه دکتراجرایی امام جمعه هرسین ضمن تشکرویژه ازهمکاری وتعامل آموزش وپرورش هرسین باستادنمازجمعه این شهرستان درراستای اجرای بسیارموفق طرح همیاران نمازجمعه،آموزش وپرورش اظهار داشت:  ازاصلی ترین ارکان موفقیت هرجامعه نماز است.

درپایان جلسه دکترامیرشاه آبادی درسخنانی نقش معلمان وآموزگاران رادرهرجامعه نقشی کلیدی وتاثیرگذاردانستندوازمدیریت آموزش وپرورش هرسین درراستای بالابردن کیفیت آموزش درسطح مدارس ومبارزه مستمردرریشه کن نمودن ومحوکردن بیسوادی تقدیرنمودند.