برگزاری حلقه صالحین شهید رضا عباسی توسط بسیجیان پایگاه شهید بهشتی حوزه شهید مطهری سپاه ناحیه صحنه.اردیبهشت ۹۷

به گزارش صالحین :  حلقه صالحین شهید رضا عباسی بسیجیان پایگاه شهید بهشتی حوزه شهید مطهری  سپاه ناحیه صحنه که در این جلسه  با موضوع تاثیر بد ماهواره بر زندگی انسان با حضور فرمانده حوزه شهید مطهری بر گزار گردید .

۲۰۱۷۱۰۲۵_۲۰۳۱۵۱

۲۰۱۷۱۰۲۵_۱۹۰۲۴۰