برگزاری اردو نوع الف با حضور ارکان صالحین در حوزه فجرحسن آباد ناحیه روانسر

برگزاری اردو نوع الف با حضور ارکان صالحین در حوزه فجرحسن آباد ناحیه روانسر
این اردو در حوزه فجر دردهستان حسن اباد برگزار گردید سرمربی حوزه ماموستا ملا صالح محمدی مطالبی را در خصوص مسایل اخلاقی مطرح نمودند در این اردو که در خود حوزه ذکر شده برگزار گردید مسئولین تعلیم وتربیت وشجره طیبه صالحین هم حضور داشتند ومسایل را در خصوص پشبرد برنامه های صالحین ومسجد محور حلقات صالحین در فضا مسجد وتعامل با امام جماعت وهیت امنا مطالبی را مطرح نمودند .

اردو این حوزه در قالب عکس

 

IMG_7018 IMG_7019 IMG_7020 IMG_6991 IMG_6992 IMG_6993 IMG_6995 IMG_6996 IMG_7014 IMG_7015 IMG_7016 IMG_7017