به گزارش صالحین : فرمانده حوزه مقاومت بسیج امام حسین گفت : اردوی یک روزه جهادی توسط بسیجیان پایگاه امام حسین(ع) علیگرزان سفلی حوزه امام حسین(ع) انجام شد .

۲۰۱۸۰۳۰۳_۱۹۰۳۳۲

۲۰۱۸۰۳۰۳_۱۹۰۴۱۷

۲۰۱۸۰۳۰۳_۱۹۰۵۵۳

۲۰۱۸۰۳۰۷_۱۹۰۱۳۳

۲۰۱۸۰۳۰۷_۱۹۰۲۰۶(0) ۲۰۱۸۰۳۰۷_۱۹۰۲۴۰